Có phải mua tài liệu không?

    Không. Khi đi học bạn sẽ được phát tài liệu miễn phí tại lớp.