Học bao lâu thì đủ điểm?

    Học bao lâu tùy thuộc vào trình độ hiện tại và điểm mục tiêu của mỗi bạn. Nếu cần tăng 100 điểm thì học khoảng 3 – 4 tuần. Tuy nhiên, nhiều bạn học nhanh hơn như vậy nhiều, chỉ cần 1 – 2 tuần.