Lớp có yêu cầu đầu vào không?

    Yêu cầu đầu vào của lớp là 350 điểm TOEIC.
    Nếu khả năng hiện tại của bạn đã đạt trên 350 điểm rồi, thì bạn có thể học được.