Archives

Nếu nghỉ có được học bù không?

Nếu bạn tự nghỉ học thì chỉ được nhận tài liệu cho ngày nghỉ, không được học bù. Quy định này nhằm khuyến khích...

Nếu có một hoặc hai ngày trong tuần không thể đi học thì sao?

Lớp không khuyến khích việc học không liên tục, vì học như vậy có thể không hiệu quả. Nếu bận thì tốt nhất bạn...

Có phải mua tài liệu không?

Không. Khi đi học bạn sẽ được phát tài liệu miễn phí tại lớp.

Khi nào lớp học khai giảng?

Lớp thầy mở liên tục, không có ngày khai giảng. Cứ thứ Hai đầu mỗi tuần là có thể bắt đầu học được.

Lớp có yêu cầu đầu vào không?

Yêu cầu đầu vào của lớp là 350 điểm TOEIC. Nếu khả năng hiện tại của bạn đã đạt trên 350 điểm rồi, thì bạn...

Học bao lâu thì đủ điểm?

Học bao lâu tùy thuộc vào trình độ hiện tại và điểm mục tiêu của mỗi bạn. Nếu cần tăng 100 điểm thì học...