Ngữ Pháp TOEIC: Liên Từ (Conjunction)

lien-tu-toeic

Câu hỏi về liên từ chiếm tương đối nhiều trong bài thi. Liên từ đóng vai trò quan trọng trong tiếng Anh, đặc biệt là ngôn ngữ viết. Bởi chúng làm cho các ý trong một câu, các câu văn trong một đoạn liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Trong bài viết này, TOEIC Cấp Tốc sẽ cung cấp một số thông tin về liên từ nhằm giúp bạn hiểu rõ và sử dụng đúng trong bài thi TOEIC.

I. Định nghĩa

Liên từ là từ dùng để nối hai từ hoặc hai mệnh đề trong một câu.
– Liên từ trong tiếng Anh có nhiều loại, nhưng để nắm bắt kiến thức một cách cô đọng và sát bài thi thực tế, TOEIC Cấp tốc sẽ trình bày lại các liên từ quan trọng như dưới đây.

II. Các loại liên từ

Một số các liên từ cơ bản:
[table id=6 /]
Các liên từ này luôn luôn đứng giữa 2 từ hoặc 2 mệnh đề.

Ví dụ:
○ Workers are required to wear hard hats and safety glasses at all times.
= Công nhân được yêu cầu phải đội mũ bảo hộ kính an toàn mọi lúc.

○ The files will be deleted, so please confirm that you do not need them anymore.
= Các tập tin sẽ bị xóa, vì vậy vui lòng xác nhận rằng bạn không cần chúng nữa.

○ Participants were told to arrive by noon, yet most of them were late.
= Những người tham gia được yêu cầu đến vào buổi trưa, nhưng hầu hết họ đã trễ.

Các cụm hay gặp:
[table id=8 /]

III. Tổng hợp các liên từ đặc biệt quan trọng

Theo kinh nghiệm cho thấy, câu hỏi của bài thi TOEIC thường bắt phân biệt liên từ và giới từ tương ứng, nghĩa giống nhau. Điểm khác nhau cơ bản giữa liên từ và giới từ mà bài thi muốn kiểm tra là: Sau giới từ là một cụm danh từ, sau liên từ có thể là một câu văn.
– Sau đây là các liên từ và giới từ tương ứng quan trọng trong bài thi:
[table id=9 /]