_______ all forms of advertising

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Từ Vựng_______ all forms of advertising
  Hoa Lan asked 3 năm ago

  Em phân vân in, sao in lại không được trong câu này ạ?

  _______ all forms of advertising, research shows that direct mail reaches the greatest number of people at the lowest cost.
  (A) Through
  (B) In
  (C) Between
  (D) Of
   
   

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  Of có nghĩa là trong số, khi muốn nói trong số những cái gì đó thì dùng of, không dùng in nhé em:

  One of the …
  = Một trong số

   

  Some of the …
  = Một vài trong số …

  Tạm dịch: Trong tất cả các hình thức quảng cáo, nghiên cứu cho thấy rằng thư trực tiếp tiếp cận tới số lượng người lớn nhất với chi phí thấp nhất.