Care hay carefully

  Thanh Tran asked 3 năm ago

  Câu này sao trạng từ lại sai ạ?

  Whitcomb Hospital’s new efficiency program aims to reduce the workload of hospital employees while improving patient ——–.
  a. care
  b. cared
  c. careful
  d. carefully

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  Sau động từ improve cần một cụm danh từ. Nếu điền trạng từ thì câu trở thành:

  improving patient carefully
  = cải thiện bệnh nhân một cách cẩn thận

  (sai nghĩa, vì improve không dùng cho người)

  Cách viết này cũng sai ngữ pháp do patient là danh từ chỉ người, là danh từ đếm được, không thể đứng một mình như vậy sau improve do thiếu các từ a, an, the, … Chỗ trống phải điền thêm một danh từ đóng vai trò danh từ chính mà không cần a, an, the …

  Cụm danh từ  patient care nghĩa là sự chăm sóc bệnh nhân. Care là danh từ không đếm được nên không cần a, an, the, … đứng trước.

  improving patient care
  = cải thiện sự chăm sóc người bệnh