During hay while?

  Thắng asked 3 năm ago

  Thầy cho em hỏi vì sao không dùng during ạ?

  Your e-mail, ——– in transit, is potentially visible to anyone outside your enterprise who might have access to your server.
  (A) while
  (B) during
  (C) wherever
  (D) as well as

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  During là một giới từ, nó không được đi với giới từ in, during phải đi với một danh từ:

  There will be extra flights during the winter.
  = S
  ẽ có thêm chuyến bay trong mùa đông.

  Muốn dùng during thì phải sửa thành:

  ○ Your e-mail, during transit, is …

  (bỏ in đi)

   

  While đi với một câu đầy đủ, trường hợp này đã được rút gọn:

  Your e-mail, while (it is) in transit, is …
  = Email của bạn, trong khi (nó ở) trong quá trình vận chuyển, …
  = Email của bạn, trong khi trong quá trình vận chuyển, …