Frequent vs numerous

  Ngọc asked 3 năm ago

  Câu này em chọn numerous, nhưng đáp án lại là (A). Em dịch là nhiều dịch vụ xe buýt.

  Intercity Bus Company will be providing ——– bus service for holiday travelers next weekend.
  (A) frequent
  (B) often
  (C) numerous
  (D) really

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  Numerous đồng nghĩa với many (xem ở đây). Numerous nghĩa là nhiều về số lượng thì nó phải đi với danh từ số nhiều:

  ○ numerous bus services
  = nhiều dịch vụ xe buýt

  Chọn (A) là đúng nghĩa:

  ○ frequent bus service
  = dịch vụ xe buýt thường xuyên

  (ví dụ cứ 10, 15, 20 phút, … lại có)