have been + PII

  Minh Thành asked 3 năm ago

  Sau have been là PII phải không thầy?  Đáp án lại là (B) có đúng không ạ?

  For some years now local businesses have been ——– from investment in the tourism industry.
  (A) benefited
  (B) benefiting
  (C) will benefit
  (D) to benefit

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  Có nhiều bạn có thói quen sau have been là mặc định điền phân từ hai (V-ed), cách làm này là không chính xác. Sau have been vẫn có thể là động từ dạng V-ing nếu động từ đó đang mang nghĩa chủ động:

  She has been waiting for you all day.
  = Cô ấy đã đợi cậu cả ngày rồi.

  Động từ benefit có hai nghĩa khác nhau:

  1. Nghĩa là “giúp ích, làm lợi cho (ai đó)”. Với nghĩa này thì đi sau nó luôn có danh từ chỉ người:

  ○ Opening a new factory will benefit residents nearby.
  Việc mở một nhà máy mới sẽ giúp ích cho người dân gần đó.

  2. Nghĩa là “hưởng lợi (từ cái gì đó)”. Với nghĩa này theo sau benefit là giới từ from.

  ○ Our company will benefit from a new campaign .
  = Công ty chúng ta sẽ hưởng lợi từ một chiến dịch mới.

  Việc công ty hưởng lợi từ một chiến dịch mới là chủ động, vì hành động hưởng lợi là do công ty làm. Ngay cả khi dịch là “được hưởng lợi” thì nó vẫn là chủ động. Miễn là hành động do chủ ngữ làm thì luôn là chủ động.

  Benefit chỉ có thể chia bị động khi nó mang nghĩa 1:

  Residents will be benefited by opening a new factory.
  = Người dân sẽ được giúp ích bởi việc mở một nhà máy mới.

  Trong câu này việc các doanh nghiệp địa phương hưởng lợi từ sự đầu tư là chủ động nên chọn dạng V-ing.