his và himself

  Nguyen Toan asked 3 năm ago

  Em không hiểu câu này sao lại chọn his, nhờ thầy giải thích giúp
  Mr. Mueller was surprised that the suggestion most favored by the management team was in fact ——–.
  (A) his
  (B) himself
  (C) him
  (D) he
   

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  His có thể là đại từ sở hữu dùng để thay thế cho danh từ phía trước để tránh lặp lại em nhé. Nghĩa chung chung của nó là cái của anh ấy, còn là cái gì thì tùy ngữ cảnh, nó thay cho cái gì. Ví dụ:

  This house is his house (his ở đây là tính từ sở hữu)
  = This house is his (his ở đây là đại từ sở hữu)

  (his = his house = nhà của anh ấy)

  Trong câu này his  = his suggestion:

  the suggestion most favored by the management team was in fact his
  = the suggestion most favored by the management team was in fact his suggestion
  = đề xuất được ủng hộ nhất bởi đội ngũ quản lý trên thực tế là đề xuất của anh ấy