However they choose

  Linh Nga asked 3 năm ago

  Em không hiểu tại sao lại là however?
  Employees attending the Annual Engineering Trade Expo are welcome to travel to the event site ——– they choose.
  (A)    however
  (B)    afterward
  (C)    where
  (D)    once
   

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  However có một cách dùng như sau:

  however = in whatever way
  = bằng bất cứ cách nào

  Vậy:

  Employees are welcome to travel to the event site however they choose.
  = Nhân viên được tự do để đi đến địa điểm sự kiện theo cách họ chọn.

  Nghĩa là nhân viên có thể đi bộ, đi ô tô, hay xe máy tùy họ.

  Khi chọn where, câu trở thành:

  travel to the event site where they choose.
  = đi đến địa điểm sự kiện nơi mà họ chọn

  Cách viết trên sai nghĩa, vì nhân viên không thể chọn địa điểm sự kiện, đia điểm sự kiện là xác định và chỉ có một.

  Cách viết trên cũng sai ngữ pháp vì where là trạng từ quan hệ, where đi với câu đầy            đủ:

  the event site where they choose the winner.
  = địa điểm sự kiện nơi mà họ chọn người chiến thắng

  (they choose the winner là một câu đầy đủ).