Make đi với động từ thêm “s”

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Ngữ PhápMake đi với động từ thêm “s”
  Thu Hòa asked 3 năm ago

  Em không hiểu câu này sao lại chọn (D), sao make lai đi với động từ thêm “s” được ạ?

  If you plan on renovating your apartment, be sure that the change you make ——— with the stipulations in your rental contract.
  (A) compliant
  (B) compliance
  (C) complying
  (D) complies
   

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  That trong câu này mang nghĩa là rằng, sau that sẽ là một câu riêng có chủ ngữ, động từ chính. Ví dụ:

  ○ Make sure that (the shirt you buy) (is not too expensive).
  = Hãy chắc chắn rằng (cái áo bạn mua) (thì không quá đắt).

  Tương tự trong câu này:

  ○ be sure that (the change you make) (——- with the stipulations)
  = hãy chắc chắn rằng (sự thay đổi mà bạn thực hiện) (thì làm hành động gì đó)

  Vậy chỗ này cần điền một động từ chính cho chủ ngữ (the changes you make).
  Chủ ngữ là danh từ số ít the change nên chia động từ thêm “es” thành complies.

  Thực chất phần you make là mệnh đề quan hệ thêm vào để mô tả cho danh từ the change (cái sự thay đổi mà bạn thực hiện), còn complies là động từ chia theo chủ ngữ the change, là động từ chính cho câu, chứ không phải make đi với complies.

  ○ be sure that (the change you make) (complies with the stipulations)
  = hãy chắc chắn rằng (sự thay đổi mà bạn thực hiện) (tuân theo các quy định)