More và Over

  Linh asked 2 năm ago

  Thầy cho em hỏi tại sao không chọn more, hơn 5000 người?
  The subway construction project is expected to affect ——– 5,000 residents in the downtown area.
  (A)  many
  (B) more
  (C) such
  (D) over

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 2 năm ago

  Chọn more thì cần phải có than nữa em nhé:

  affect more than 5,000 residents in the downtown area
  = ảnh hưởng đến hơn5.000 cư dân trong khu vực trung tâm thành phố

  Over đứng một mình cũng có nghĩa là hơn:

  affect over 5,000 residents in the downtown area
  = ảnh hưởng đến hơn 5.000 cư dân trong khu vực trung tâm thành phố