Neither không cần nor

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Ngữ PhápNeither không cần nor
  Phạm Toản asked 3 năm ago

  Đáp án là B nhưng em nghĩ neither phải đi với nor

  —— candidate demonstrated a strong understanding of how to transform the source code into an executable program.
  (A) Most
  (B) Neither
  (C) Few
  (D) Almost
   

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  Neither ngoài đi với nor thì còn có thêm một số cách dùng khác nữa, chứ không phải có neither là phải có nor. Khi học tiếng Anh em đừng suy nghĩ dập khuôn như vậy nhé.

  Neither có thể đứng ngay trước một danh từ, nghĩa là không cái nào, người nào (trong hai cái, hai người):

  Neither room is spacious.
  = C
  ả hai căn phòng đều không rộng rãi.

  Trong câu này:

  Neither candidate demonstrated a strong understanding of how to transform the source code into an executable program.
  = Cả hai ứng cử viên đều không thể hiện sự hiểu biết rõ ràng về cách chuyển đổi mã nguồn thành một chương trình thực thi.

  Dùng mostfew thì danh từ ứng viên phải ở dạng số nhiều candidates:

  Most candidates are qualified.
  = Hầu hết các ứng viên đều đủ điều kiện.

  Almost là trạng từ, nghĩa là gần như, sắp. Almost không đi với danh từ. Almost đi với động từ, tính từ:

  The work is almost finished.
  = Công việc gần như được hoàn thành.