Notify hay announce

  Thu Lan asked 2 năm ago

  Thầy phân biệt giúp em các đáp án này ạ.

  Please ——– our travel agents of any changes you would like to make to your booking at least a week before your departure.
  (A) notify
  (B) release
  (C) discuss
  (D) announce

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 2 năm ago

  Đáp án: (A)

  Notify có nghĩa là thông báo cho ai về việc gì, có nghĩa là đi sau notify là một danh từ chỉ người:

  • notify somebody of something
  = thông báo cho ai về việc gì

   

  Please notify our travel agents of any changes you would like to make
  = Vui lòng thông báo cho các đại lý du lịch của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào bạn muốn thực hiện

  Announce có nghĩa là thông báo việc gì, đi sau announce là một danh từ chỉ sự việc:

  ○ The company announced its decision to the public in March.
  = Công ty đã công bố quyết định của mình với công chúng vào tháng ba.

  Đi sau mentiondiscuss cũng là các danh từ chỉ sự việc:

  • mention something to somebody
  = đề cập việc gì với ai

   

  • discuss something with somebody
  = thảo luận việc gì với ai