Phân vân danh từ và trạng từ

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Ngữ PhápPhân vân danh từ và trạng từ
  Nam asked 6 tháng ago

  Thầy cho em hỏi câu này sao không điền trạng từ mà lại điền danh từ, em nghĩ là động đi với trạng.
  Ms. Hansen is often strict about rules but is willing to exercise —— with new staff members.
  (A) flexibly
  (B) flexible
  (C) flex
  (D) flexibility

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 6 tháng ago

  Động từ có thể đi với cả danh từ và trạng từ, tùy từng động từ sẽ có cách dùng cụ thể, vậy em đừng nghĩ mặc định động từ là đi với trạng từ nhé.

  Từ exercise trong câu này là một động từ, nghĩa của nó là “sử dụng”, giống từ use, đi sau động từ này bắt buộc cần một danh từ.

  • The roads are very slippery, so drivers should exercise caution.
  = Đường rất trơn, vì vậy người lái xe nên dùng đến sự cẩn thận.
  = Đường rất trơn, vì vậy người lái xe nên cẩn thận.

   

  • Ms. Hansen is often strict about rules but is willing to exercise flexibility with new staff members.
  = Bà Hansen thường nghiêm khắc về các quy tắc nhưng sẵn sàng sử dụng sự linh hoạt với các nhân viên mới.
  = Bà Hansen thường nghiêm khắc về các quy tắc nhưng sẵn sàng linh hoạt với các nhân viên mới.

  Exercise = use là câu hỏi từng được hỏi trong đề thi thật PART 7.