Phân vân tính từ và trạng từ

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Ngữ PhápPhân vân tính từ và trạng từ
  Ha Nam asked 1 tháng ago

  Thầy giải thích giúp em câu này sao lại điền trang từ ạ. Em cảm ơn thầy
  Ben Johnson was ——- one of the most influential photographers of the year.
  (A)          easy
  (B)          ease
  (C)          easily
  (D)          easiest

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 1 tháng ago

  Đáp án: (C)

  Khi chỗ trống đứng giữa to be và một cụm danh từ hoàn chỉnh, thì chỗ trống có thể là một trạng từ:

  ○ I am —— a student.
  = Tôi là —— một sinh viên.

  Điền thêm một trạng từ:

  ○ I am only a student.
  = Tôi chỉ là một sinh viên.

  Hoặc:

  ○ I was —— the winner.
  ○ I was easily the winner.
  = Tôi đã dễ dàng là người thắng cuộc.

  Vì câu đã đủ thành phần nên có thể điền thêm một trạng từ.

  Trong câu đề bài:

  ○ Ben Johnson was —— one of the most influential photographers of the year.
  = Ben Johnson là —— một trong những người những nhiếp ảnh gia có tầm ảnh hưởng trong năm.

  Điền thêm một trạng từ:

  ○ Ben Johnson was easily one of the most influential photographers of the year.
  = Ben Johnson dễ dàng trở thành một trong những nhiếp ảnh gia có ảnh hưởng nhất trong năm.