Reasonably so

  Lam asked 3 năm ago

  Thầy cho em hỏi tại sao lại là trạng từ? 
  The landlord raised the monthly rent for the first time in serveral years, and ——— so.
  (A) reasonable
  (B) reasonably
  (C) reason
  (D) reasons
   

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  Trước tiên cần biết câu trúc and + trạng từ + so dùng để mô tả cho một hành động đã nói ở phía trước:

  You already use the sliding scale in both directions, and reasonably so.
  = Bạn đã sử dụng thang trượt theo cả hai hướng và làm vậy một cách hợp lý)

  (reasonably mô tả cho use, sử dụng hợp lý)

  Trong câu này:

  The landlord raised the monthly rent for the first time in serveral years, and reasonably so.
  = Người chủ nhà đã tăng tiền thuê hàng tháng lần đầu tiên trong vài năm, và làm vậy một cách hợp lý.

  (reasonably mô tả cho raise, tăng một cách hợp lý).