Sau has là gì?

  Nga asked 3 năm ago

  Thưa thầy sao câu này không chọn (C) ạ, thì hiện tại hoàn thành?

  The Routine shop has early ——– in selling quality uniforms at competitive prices.
  (A) successful
  (B) success
  (C) succeeded
  (D) successfully

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  Early vừa là tính từ, vừa là trạng từ. Tức là nó có thể mô tả cho danh từ, cũng có thể mô tả cho động từ.

  Tuy nhiên ở đây nếu điền (C) succeeded thì lúc này early phải đóng vai trò là trạng từ, mà trạng từ early lại không đứng trước động từ, early được dùng sau động từ:

  ○ We arrived early the next day.
  = Chúng tôi đã đến sớm vào hôm sau đó.

  Do vậy ở đây không thể điền động từ, lúc này chỉ có thể điền danh từ, early bây giờ làm tính từ:

  has early success
  = có thành công ban đầu