Sau tobe là tính từ?

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Ngữ PhápSau tobe là tính từ?
  Thanh Lam asked 2 năm ago

  Thầy cho em hỏi tại sao sau tobe lại không điền tính từ?
  Even the CEO had to admit that Prasma Designs’ win was ——– the result of fortunate timing.
  (A) partial
  (B) parted
  (C) partly
  (D) parting

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 2 năm ago

  Cách làm nhanh: Tính từ không thể đứng trước các mạo từ a, an, the; các từ chỉ số lượng some, any, many, much , …. Ví dụ, không thể nói:

  I buy big a house

  Mà phải nói:

  I buy a big house

  Trong câu này em không thể điền tính từ. Em cần xét nghĩa để thấy câu đã đủ nghĩa mà không cần chỗ trống:

  Even the CEO had to admit that Prasma Designs’ win was ——– the result of fortunate timing.
  = Ngay cả CEO cũng phải thừa nhận rằng chiến thắng của Prasma Design là ——– do thời điểm may mắn.

  Chỉ cần điểm thêm trạng từ:

  Even the CEO had to admit that Prasma Designs’ win was partly the result of fortunate timing.
  = Ngay cả CEO cũng phải thừa nhận rằng chiến thắng của Prasma Design một phần là do thời điểm may mắn.