Someone và whoever

  thành asked 3 năm ago

  Among the sales managers, ——– has the highest sales record by the end of the year will receive the distinguished R.F. Fowler Award.
  A. whose
  B. someone
  C. whoever
  D. nobody

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  Trước tiên em cần biết:

  Whoever = Anyone who
  = bất cứ ai mà

  Vậy:

  whoever has the highest sales record by the end of the year will receive …
  = anyone who has the highest sales record by the end of the year will receive …
  = bất cứ ai mà có thành tích bán hàng cao nhất vào cuối năm sẽ nhận …

  Điền someone sai, vì điền someone câu sẽ có hai động từ chính:

  someone has the highest sales record by the end of the year will receive

  Trong một câu có hai động từ chính như vậy là sai ngữ pháp.