Sự phục vụ ấn tượng

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Từ VựngSự phục vụ ấn tượng
  Huyền Bùi asked 2 năm ago

  Thầy cho em hỏi sao không chọn B em cũng thấy hợp nghĩa
  A farewell party will be held for Ms. Ferguson on December 14 to thank her for her ——– service.
  (A) distinguished
  (B) impressed
  (C) apparent
  (D) promising

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 2 năm ago

  Đáp án: (A)

  her distinguished service
  = sự phục vụ xuất sắc của cô ấy

  Nhiều bạn chọn sai là do chọn impressed, dịch là ấn tượng, nhưng impressed không có nghĩa như vậy. Chính xác thì impressed có nghĩa là bị gây ấn tượng.

  Nếu muốn nói sự phục vụ gây ấn tượng, thì phải dùng tính từ impressive:

  ○ Her impressive service makes customers impressed.
  = Sự phục vụ gây ấn tượng của cô ấy khiến khách hàng bị ấn tượng.

  Sự phục vụ của cô ấy gây ra ấn tượng (impressive), làm người khác bị ấn tượng (impressed).
  Vậy dùng impressed cho service là chưa đúng, impressed  chỉ dùng mô tả cho người bị ấn tượng.