Times và attempts

  Nguyen Thang asked 3 năm ago

  Thầy ơi câu này sao không chọn times, nghĩa là lần, dịch là sau một vài lần.

  After several unsuccessful ——– were made to deliver the package to the recipient, we finally had to ship it back to the sender.
  (A) receipts
  (B) conclusions
  (C) times
  (D) attempts
   

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  Attempt được dùng với make:

  make attempts
  = thực hiện những cố gắng

  Vậy được phép nói ngược lại là “attempt” được “make”:

  Attempts were made to complete the project.
  = Nhiều cố gắng đã được thực hiện để hoàn thành dự án.

  Time với nghĩa là lần thì không đi với make, không có cụm từ make times, cho nên không thể nói ngược lại là “times” được “make” như trường hợp kia nhé em.