To đi với by

  Thu Lan asked 2 năm ago

  Đáp án cho là D nhưng e thấy to đi với by, sao lại như thế được ạ thầy?
   
  The sales invoice contains all the terms and conditions ——– by the buyer and seller.

  (A) agreeing upon
  (B) agreement
  (C) agree
  (D) agreed to
   

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 2 năm ago

  Đâu có quy định nào cấm to đứng với by đâu em. Có những lỗi sai mà các em hay tự ngộ nhận.

  Trong câu này đã có động từ chính là contains, động từ cần chia nằm trong mệnh đề quan hệ rút gọn:

  ○ The sales invoice contains all the terms and conditions agreed to by the buyer and seller.
  = The sales invoice contains all the terms and conditions which are agreed to by the buyer and seller.
  Hóa đơn bán hàng chứa đựng những điều khoản và điều kiện mà được đồng ý bởi người mua và người bán.

  Agree to là một cụm động từ, nên em cứ coi đây là một động từ bình thường, chữ to đi liền với agree và không liên quan gì đến by em nhé.

  Trường hợp điền danh từ agreement để tạo thành cụm the terms and conditions agreement bị sai nghĩa. Rất hiếm các cụm danh từ ghép mà danh từ đứng trước lại ở dạng số nhiều.