Trạng từ đứng trước danh từ

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Ngữ PhápTrạng từ đứng trước danh từ
  Huyền Trang asked 2 năm ago

  Thầy cho em hỏi sao câu này adv lại có thể đứng ở đầu câu mà k mang nghĩa bổ nghĩa cho cả câu? 😞
  …….. our public relations manager, Ms.Ghazarian has just been appointed vice president of media relations.
  A. Sincerely
  B. Immediately
  C. Solely
  D. Formerly
   

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 2 năm ago

  Đáp án: (D)

  Trước tiên em cần biết là trạng từ có thể đứng trước một danh từ:

  ○ I am ——– a student.
  = Tôi là ——– một học sinh.

  Vị trí này có thể điền một trạng từ:

  ○ I am only a student.
  = Tôi chỉ là một học sinh.

  Như vậy trạng từ có thể đứng trước một cụm danh từ, mô tả cho cụm danh từ đó.

  Trong câu này trạng từ đứng đầu câu vì câu bị rút gọn chủ ngữ:

  ○ Formerly our public relations manager, Ms.Ghazarian has just been appointed vice president of media relations.
  = Although she was formerly our public relations manager, Ms.Ghazarian has just been appointed vice president of media relations.
  = Trước đây là giám đốc quan hệ công chúng của chúng tôi, bà Ghazarian vừa được bổ nhiệm làm phó chủ tịch quan hệ truyền thông.

  Em cần dịch và hiểu nghĩa của câu để nhận ra việc rút gọn mệnh đề cùng chủ ngữ nhé.