Whatever và anything

  Hoang Nhung asked 3 năm ago

  Thầy phân biệt giúp em whatever và anything với ạ

  A buffet dinner is available to the guests, so they may eat —– looks appetizing to them without having to place an order.
  A. anyway
  B. whatever
  C. wherever
  D. anything
   

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  Để làm đúng thì trước tiên em cần biết:

  • Whatever = anything which
  = bất cứ cái gì mà

  Ví dụ:

  I will eat whatever looks delicious.
  = I will eat anything which looks delicious.
  = Tôi sẽ ăn bất cứ cái gì mà nhìn có vẻ ngon.

  Sau whatever cần một động từ giống như look.
  Câu này muốn điền whatever thì phải có thêm động từ is:

  Event coordinators should include receipts for whatever is above 25 dollars
  = Event coordinators should include receipts for anything which is above 25 dollars
  = Người điều phối sự kiện nên bao gồm biên lai cho bất cứ cái gì mà trên 25 đô la

  Chọn anything, phần which is được lược bỏ trong mệnh đề quan hệ:

  ○ Event coordinators should include receipts for anything above 25 dollars
  = Event coordinators should include receipts for anything (which is) above 25 dollars.