Within hay up to

  Minh Minh asked 3 năm ago

  Nhờ thầy giải thích giúp sao không chọn within mà lại chọn up to?
  Customers who purchase a new appliance from Mahgmud’s Home Store have ——– one month to exchange it.
  (A) as of
  (B) within
  (C) up to
  (D) above

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  Have là động từ, nghĩa là có, đi sau have phải có một cụm danh từ:

  I have a house
  = Tôi có một căn nhà.

  Have không thể đi liền với các giới từ như in, at, on, within, …
  Không thể nói:

  I have in a house.
  = Tôi có ở trong một căn nhà.

  (Có cái gì trong một căn nhà?)

  Tương tự như vậy, không thể điền within:

  I have within one month.
  = Tôi có trong vòng một tháng.

  (Sai, có cái gì trong vòng một tháng?)

  Up to là trạng từ, nguyên cụm up to one month là một cụm danh từ, đi sau động từ have:

  have up to one month to exchange it.
  = có lên tới một tháng để đổi nó.